@TMNC
THE PARENTS
THE PARENTS

SPECIAL ELDERLY CARE SERVICE
บริการพิเศษ

เป็นการดูแลกิจกรรมของผู้สูงอายุเป็นครั้งคราวโดยนักบริบาลมืออาชีพ
เช่น ไปเป็นเพื่อนพบหมอ, ไปวัดทำบุญ, ไปช้อปปิ้ง, ไปเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัว ฯลฯ
นักบริบาลทำหน้าที่ดูแลและเป็นเพื่อนพาผู้สูงอายุไปพบแพทย์ ที่โรงพยาบาล เพื่อตรวจรักษาตามแพทย์นัดหมาย แทนลูกหรือญาติ
นักบริบาลไปเป็นเพื่อนและดูแลผู้สูงอายุ เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ เช่น พาผู้สูงอายุไปวัด, ไปตลาด, ไปห้างสรรพสินค้า ฯ
นักบริบาลอยู่เป็นเพื่อนคอยดูแลในกรณีที่ลูกหลานพาผู้สูงอายุไปเที่ยวพักผ่อนแบบรายวันและแบบค้างคืน เป็นต้น
ELDERLY SPECIAL SERVICES เป็นการให้บริการแบบครั้งคราว, รายชั่วโมง, รายวัน, รายสัปดาห์ หรือตามระยะเวลาที่ตกลงร่วมกัน