@TMNC
0812480960
info@theparents.com
theparentsbytmnc

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด (TM Nursing Care Co.,Ltd : TMNC)

ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 โดยเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) (Techno Medical PCL : TM) ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า 20 ปี ซึ่งมีอัตราส่วนของจำนวนผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่ระดับ 20% ต่อจำนวนประชากรทั้งหมด รวดเร็วกว่าการคาดการณ์ของรัฐบาล ทำให้การเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ดังกล่าวยังขาดประสิทธิภาพ ไม่มีความต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะส่งผลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้ ทั้งนี้ ผู้สูงอายุโดยสถิติจะเป็นกลุ่มที่ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่มีสมรรถนะทางกายบกพร่องประมาณ 80%, กลุ่มที่มีสมรรถภาพทางกายบกพร่องบางส่วนประมาณ 15% และกลุ่มที่มีสมรรถภาพทางกายบกพร่องหรืออยู่ในภาวะต้องพึ่งพิง ประมาณ 5% แต่ในด้านสุขภาพการเจ็บป่วยนั้นพบว่า ประมาณ 80% ของผู้สูงอายุทั้งหมดมีโรคประจำตัวที่เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non Communicable Diseases : NDCs) ตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงระดับรุนแรงที่ต้องการการดูแลรักษา ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้มีการจัดตั้งสถานประกอบการเพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุเกิดขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาจำนวนมาก ทั้งนี้ ส่วนใหญ่จะมีระดับคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้การดูแลที่ยังไม่ สามารถทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพียงพอ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องของสมรรถนะทางร่างกายที่ต้องการการพึ่งพิงบางส่วนและพึ่งพิงถาวร(ติดเตียง) จึงเป็นโอกาสที่เปิดกว้างให้
ผู้ที่มีปณิธานมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดตั้งสถานประกอบการที่ให้การดูแลผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่เพียงพอให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขในบั้นปลายของชีวิตต่อไป
บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) (Techno Medical PCL. : TM) จึงมีแผนงานในการขยายกิจการในด้านการดูแลส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น โดยได้ร่วมมือกับทีมแพทย์, พยาบาล, กายภาพบำบัดที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นเป็น บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด (TM Nursing Care Co.,Ltd : TMNC) เพื่อดำเนินธุรกิจดูแล ส่งเสริม ฟื้นฟู สุขภาพผู้สูงอายุเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสังคมและประเทศในการรับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เพื่อให้ผู้สูงอายุคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม
โดยเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำด้วยการจัดตั้งโรงเรียนสอนผู้บริบาลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพเพียงพอเหมาะสมในการออกไปดูแลผู้สูงอายุทั้งในสถานประกอบการณ์ต่างๆ และที่บ้าน ต่อด้วยกลางน้ำด้วยการสร้างสถานส่งเสริมสุขภาพและบริการดูแลผู้สูงอายุทุกกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสังคม, กลุ่มภาวะพึ่งพิงบางส่วนและกลุ่มภาวะพึ่งพิง ถาวร (ติดเตียง) แทนครอบครัวบุตรธิดาหลานเหลนที่ต้องมีภาระในการประกอบการทำงานหาเลี้ยงชีพและขาดแคลนสถานที่ อุปกรณ์ ตลอดจนเวลาในการดูแลผู้สูงอายุบุพการีของตนได้ดีพอ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขทั้งผู้สูงอายุที่ให้การดูแลและครอบครัวที่สถานประกอบการของบริษัทฯ คือ The Parents Wellness and Rehabilitation และที่บ้านของ
ผู้สูงอายุที่บริษัทส่งผู้บริบาลไปดูแลให้ ในส่วนปลายน้ำจึงจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลผู้สูงอายุที่มีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด เพื่อให้การฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถนะร่างกายของผู้สูงอายุ ไม่ให้เกิดการเสื่อมสภาพมากขึ้น แต่สามารถดำรงไว้ หรือ พัฒนาให้มีสุขภาพและสมรรถนะทางร่างกายที่ดีขึ้นเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในบั้นปลายของชีวิตกับครอบครัวต่อไป
เดอะ พาเร้นท์ส เชื่อในพลังของการฟื้นฟูร่างกาย จึงได้ผสาน
การฟื้นฟูทั้ง 3 ศาสตร์เข้าด้วยกัน มุ่งเน้นให้ผู้ใช้บริการสามารถมีสุขภาพที่แข็งแรงกลับมาทำกิจกรรมที่ชื่นชอบมีความสุขกับชีวิตและคนที่รักได้อีกครั้ง
ศาสตร์การฟื้นฟูด้วยกายภาพบำบัด :
เดอะ พาเร้นท์ส ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูความแข็งแรงของร่างกายในทุกระยะ เราจึงพรั่งพร้อมไปด้วยอุปกรณ์และบุคลากรมากประสบการณ์ ทั้งนักกายภาพมืออาชีพ และ Smart Medical Gym เพื่อเสริมสร้างการฟื้นฟูกล้ามเนื้อสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
ศาสตร์การฟื้นฟูด้วยแพทย์แผนจีน :
โดดเด่นด้านการฝังเข็ม ซึ่งเป็น Complimentary Medicine ที่เดอะ พาเร้นท์ส เชื่อว่าสามารถใช้ฟื้นฟูผู้ป่วยควบคู่กับการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ศาสตร์การฟื้นฟูสมอง :
นอกจากร่างกายที่แข็งแรงแล้ว เดอะ พาเร้นท์สยังเสริมการดูแลสมอง ให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตัวเองได้ และลดอัตราการติดเตียง
THE PARENTS WAY

AWARDS & ACCREDIATIONS

STGs STAR
รางวัล STGs STAR จากโครงการ
TATstar ดาวแห่งความยั่งยืน
ArokaGO Star Award
รางวัล ArokaGO Star Award
มาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
และสุขภาพไทย

เกี่ยวกับผู้บริหาร

นายแพทย์นพดล  นพคุณ
นายแพทย์นพดล นพคุณ
ดร.สุนทรี จรรโลงบุตร
ดร.สุนทรี จรรโลงบุตร
สนใจร่วมงานกับ เดอะ พาเร้นท์ส

สนใจร่วมงานกับ เดอะ พาเร้นท์ส

สมัครงาน
สนใจร่วมงานกับ เดอะ พาเร้นท์ส