@TMNC
0812480960
info@theparents.com
theparentsbytmnc

โรงเรียนการบริบาล เดอะ พาเร้นท์ส เปิดการเรียนการสอนผู้ดูแลผู้สูงอายุ
หลักสูตร 420 ชั่วโมง ได้รับการอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ
และได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง

รายละเอียดหลักสูตร

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง

หลักสูตรมีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์มากที่สุด
ฝึกงานในสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุที่ตรวจสอบแล้วว่าได้มาตรฐาน
เรียนจบหลักสูตรนักเรียนทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียน การบริบาลเดอะ พาเร้นท์ส  พร้อมขึ้นทะเบียนเป็น “ผู้ให้บริการ” ในระบบ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
จบหลักสูตรแล้วสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้บริบาลผู้สูงอายุที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ทันที
สอนโดยทีมแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักสูตรผู้บริบาลผู้สูงอายุ
เรียนง่าย จบไว รายได้ดี มีคุณภาพ  ได้งานทันทีที่...โรงเรียนการบริบาล
เดอะ พาเร้นท์ส
ค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียน

35,000 บาท/คอร์ส

ระยะเวลาในการเรียน : 3 เดือน/คอร์ส ประกอบไปด้วย ภาคทฤษฎี
104 ชั่วโมง / ภาคปฏิบัติ 96 ชั่วโมง / ฝึกงานในสถานประกอบการ 220 ชั่วโมง
โรงเรียนเปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย/หญิง
อายุ : 18 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา : จบการศึกษาภาคบังคับ เช่น มัธยมศึกษาปีที่ 3
สภาวะทางร่างกาย : สุขภาพร่างกายแข็งแรง, ปราศจากโรคติดต่อร้ายแรง, และไม่มีภาวะทางจิตที่ผิดปกติ
มีใจรักในการดูแลผู้สูงอายุ มีความเมตตากรุณา เห็นอกเห็นใจ
น้ำหนักและส่วนสูงจำเป็นสำหรับผู้ดูแล (ข้อกำหนดเฉพาะของโรงเรียน) :
เพศชาย : น้ำหนักมากกว่า 50 กก. ส่วนสูงมากกว่า 160 ซม.
เพศหญิง : น้ำหนักมากกว่า 45 กก. ส่วนสูงมากกว่า 150 ซม.
ไม่จำกัดสัญชาติ
ค่าเล่าเรียน

สิทธิประโยชน์สำหรับ

นักเรียนบริบาลระหว่างเรียน

หอพัก
ชุดยูนิฟอร์มนักเรียนบริบาล
อาหารกลางวัน 1 มื้อ
เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียน
ห้องเรียนมี WIFI ฟรี และมีเครื่องปรับอากาศทุกห้อง
มีงานรองรับหลังจากเรียนจบ ... แน่นอน!!!

ผู้บริหารและครูผู้สอน

นายแพทย์นพดล นพคุณ  
นายแพทย์นพดล นพคุณ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และอาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร. ศิริลักษณ์ จิตต์ระเบียบ
ผศ.ดร. ศิริลักษณ์ จิตต์ระเบียบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนการบริบาล
เดอะ พาเร้นท์ส และอาจารย์ผู้สอน
ดร.สุนทรี จรรโลงบุตร
ดร.สุนทรี จรรโลงบุตร
ผู้บริหาร
นางดาราวรรณ นพคุณ
นางดาราวรรณ นพคุณ
ผู้บริหาร