@TMNC
0812480960
info@theparents.com
theparentsbytmnc

HOMECARE SERVICE
บริการดูแลถึงบ้านโดยผู้บริบาล

พร้อมดูแล ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุทุกกลุ่มสมรรถนะร่างกายและรวมถึงผู้ป่วยที่มีภาวะ
ต้องใส่ท่อช่วยเหลือต่างๆ เป็นต้น ดูแลโดยผู้บริบาลที่มีความรู้ ความสามารถผ่านการเรียนหลักสูตร
การดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมงทุกคนโดยตลอดการดูแลมีแพทย์และพยาบาลร่วมประเมินวางแผน
การดูแลเป็นรายบุคคลผ่านระบบ Telemedicine
ประเมินสภาวะร่างกายของผู้สูงอายุโดยแพทย์หรือพยาบาลเพื่อวางแผนดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุแบบรายบุคคลเพื่อให้ผู้บริบาลใช้เป็น แนวทางในการดูแลให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานวิซาชีพอย่างมีคุณภาพ
ผู้บริบาลให้การดูแลตามแผนการดูแลของแพทย์ / พยาบาล พร้อมทำรายงานผลการดูแลให้แพทย์ / พยาบาลผู้รับผิดชอบได้รับทราบ และติดตามผล เพื่อใช้ในการปรับปรุงให้ผลลัพธ์เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง
มีการกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญด้านสุขภาพของผู้สูงอายุแบบรายบุคคลให้ผู้บริบาลทราบและเข้าใจ เพื่อใช้ในการติดตามผลลัพธ์ ของการบริบาลให้มี่คุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง
จัดระบบบริการในรูปแบบเสมือนมีแพทย์พยาบาลร่วมให้การดูแลบริบาลตลอดเวลา ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยให้ผู้บริบาล / ผู้สูงอายุญาติสามารถติดต่อสอบถามปรึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมง
มีผู้บริบาลที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลบริบาลในระดับเดียวกันสลับปรับเปลี่ยนทดแทนได้ตามความจำเป็นตลอดเวลา
คิดค่าบริการตามระดับความซับซ้อนของผู้สูงอายุที่ต้องบริบาลเป็น 3 ระดับ ได้แก่ กลุ่มที่มีความซับซ้อนน้อย / ป่านกลาง / มาก