@TMNC
THE PARENTS
THE PARENTS

พิธีทำบุญตามหลักศาสนาอิสลาม

The Parents Wellness and Rehabilitation ยินดีต้อนรับ ท่านอิหม่ามเสรี ศรีวิเศษ และคณะอาจารย์ใหญ่ " โรงเรียนมะเซาะฮาตุดดีน " อาจารย์สมชาย วิทยานนท์ ในพิธีทำบุญตามหลักศาสนาอิสลาม สวดมนต์ขอพร และร่วมรับประทานอาหาร ณ  The Parents Wellness and Rehabilitation