@TMNC
THE PARENTS
THE PARENTS

มอบรางวัล ArokaGO Star Award

The Parents Wellness and Rehabilitation ขอแสดงความยินดี

กับ..คุณหมอนพดล นพคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่งแคร์ จำกัด  

กับรางวัล ArokaGo Star Award มาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย ด้วยนะคะ 
 

โดย..ได้รับเกียรติ จาก ดร.แพทย์หญิง ประภา วงศ์แพทย์ | นายกสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย มอบรางวัล ArokaGO Star Award ให้แก่.. The Parents Wellness and Rehabilitation

ArokaGO Star เป็นรางวัลสำหรับสถานประกอบการที่ให้บริการด้านการแพทย์ สาธารณสุข และสุขภาพ (โรงแรม เวลเนส และสปา) ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและประเมินความพร้อมการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Medical and Wellness Hub ของประเทศไทย