ผู้บริหารและครูผู้สอน

 นายแพทย์นพดล นพคุณ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

Øจบการศึกษาจาก แพทย์ศาสตร์บัณฑิต(พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Øวุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทั่วไป  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
Øผ่านประสบการณ์การทำงานเป็นศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาลและได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลายแห่ง อาทิเช่น โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา กรุงเทพฯ , โรงพยาบาลราชธานี  และ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช. 
Øปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่งแคร์ จำกัด

คุณสุนทรี  จรรโลงบุตร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ(COO) 

Øจบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Øปริญญาโท สาขาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Øนักวิจัย สถาบันวิจัยทางการแพทย์ทหารสหรัฐ ( AFRIMS )
Øที่ปรึกษากรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร
Øกรรรมการ บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่งแคร์ จำกัด
Øประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)
Øที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากาพัฒนาโครงการหลักประกัน

ผศ.ดร.ศิริลักษณ์  จิตต์ระเบียบ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

Øอนุปริญญา:  พยาบาลและผดุงครรภ์   วิทยาลัยพยาบาลชลบุรี จ.ชลบุรี
Øปริญญาตรี:  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ/สุขศึกษา) สถาบันราชภัฏวิทยาลัยเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ จ.ปทุมธานี
Øปริญญาโท:  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (พฤติกรรมศาสตร์/สุขศึกษา)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน กทม.
Øปริญญาเอก:  ดุษฏีบัณฑิต (ปรัชญา/สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัย มคธ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย


ปัจจุบัน:      

- ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ กรมสาธารณสุข (ที่ไม่มีค่าตอบแทน)

- คณะอนุกรรมาธิการ การติดตาม ตรวจสอบ โครงการด้านดิจิทัลและการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัลใหม่ (Digital New Normal)

- ผู้อำนวยการโรงเรียนการบริบาล เดอะพาเร้นท์ส

นางสาวมนวดี ประกายรุ้งทอง

Ø พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
Øการศึกษามหาบัณฑิต (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
Øเลขานุการผู้บริหารระดับสูงทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ กระทรวงสาธารณสุข
Øผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร 
Øหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองสุขภาพผู้สูงอายุและความร่วมมือระหว่างประเทศและหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบ
Øส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุและเครือข่าย สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย


นวลอนงค์ เปรมชื่น

Øจบรร.ผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์นราธิวาส  หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์
Øจบวิทยาลัยพยาบาลราชบุรีหลักสูตรพยาบาลเฉพาะกาลประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์
Øจบวิทยาลัยพบาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ  หลักสูตรพยาบาฟลศาสตร์( ต่อเนื่อง) วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ØICU อายุรกรรม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
Nursing home " บ้านสุขภาพดี "อยู่ตั้งแต่เริ่มเปิด หน้าที่รับผิดชอบ
1.วางระบบ Nursing
2.ดูแลด้านบริหาร
3.ด้านวิชาการ
4.ด้านบริการให้การพยาบาล 
5.ด้าน supply

ร.ต.อ หญิงปวันรัตน์ ศรีคำ

Øจบการศึกษาพยาบาลบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 
Øจบการศึกษาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพยาบาลผู้สูงอายุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Øจบการศึกษาหลักสูตรพยาบาลเวชปฎิบัติฉุกเฉินหลักสูตร 4 เดือน คณะแพทย์ศาสตร์ วชิรพยาบาล
Øปัจจุบัน เป็นพยาบาลวิชาชีพ สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา

นางสาวกุลภัสร โภชนกุล

Øจบการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
Øจบการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Øปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดูแลและควบคุมการสอน 


seo สายเทา

The Parents Nursing Home: a qualitative society you can touch

Address

โรงเรียนการบริบาล เดอะ พาเร้นท์ส
ที่อยู่ : 39 ซอยลาดพร้าว 92(ลมเย็น) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
39 Ladprao 92(Lomyen), Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok 10310
โทร. : 02-539-3318
แฟกซ์ : 02-539-3319
วันทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00น.

The Parents Nursing Home
ที่อยู่ : 88 ถ. ราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
88 Thanon Rat Phatthana, Rat Phatthana, Saphan Sung, Bangkok 10240
โทร. : 02-091-1956
วันทำการ :
สำนักงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00น.
ฝ่ายบริการลูกค้า : เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram