ประวัติความเป็นมาบริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด

               บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด(TM Nursing Care Co.,Ltd : TMNC)  ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) (Techno Medical PCL. : TM) ซึ่งประกอบกิจการเครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์มายาวนานถึง 20 ปี ซึ่งได้เล็งเห็นว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2565 ซึ่งประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2565 ซึ่งมีอัตราส่วนของจำนวนผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่ระดับ 20% ต่อจำนวนประชากรทั้งหมด รวดเร็วกว่าการคาดการณ์ของรัฐบาล ทำให้การเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ดังกล่าวยังขาดประสิทธิภาพ ไม่มีความต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้ ทั้งนี้ ผู้สูงอายุโดยสถิติจะเป็นกลุ่มที่ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่มีสมรรถนะทางกายบกพร่องประมาณ 80%, กลุ่มที่มีสมรรถภาพทางกายบกพร่องบางส่วน ประมาณ 15% และกลุ่มที่มีสมรรถภาพทางกายบกพร่องหรืออยู่ในภาวะต้องพึ่งพิง ประมาณ 5% แต่ในด้านสุขภาพการเจ็บป่วยนั้นพบว่า ประมาณ 80% ของผู้สูงอายุทั้งหมดมีโรคประจำตัวที่เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non Communicable Diseases : NDCs) ตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงระดับรุนแรงที่ต้องการการดูแลรักษา ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่เพียงพอ

ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้มีการจัดตั้งสถานประกอบการเพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุเกิดขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาจำนวนมาก ทั้งนี้ส่วนใหญ่จะมีระดับคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้การดูแลที่ยังไม่สามารถทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพียงพอ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องของสมรรถนะทางร่างกาย ที่ต้องการการพึ่งพิงบางส่วนและพึ่งพิงถาวร(ติดเตียง) จึงเป็นโอกาสที่เปิดกว้างให้ผู้ที่มีปณิธานมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดตั้งสถานประกอบการที่ให้การดูแลผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่เพียงพอให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขในบั้นปลายของชีวิตต่อไป

                บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) (Techno Medical PCL. : TM) จึงมีแผนงานในการขยายกิจการในด้านการดูแลส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น โดยได้ร่วมมือกับทีมแพทย์, พยาบาล, กายภาพบำบัดที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นเป็น บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด(TM Nursing Care Co.,Ltd : TMNC) เพื่อดำเนินธุรกิจดูแล ส่งเสริม ฟื้นฟู สุขภาพผู้สูงอายุเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสังคมและประเทศในการรับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เพื่อให้ผู้สูงอายุคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม

               โดยเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำด้วยการจัดตั้งโรงเรียนสอนผู้บริบาลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพเพียงพอเหมาะสมในการออกไปดูแลผู้สูงอายุทั้งในสถานประกอบการณ์ต่างๆ และที่บ้าน ต่อด้วยกลางน้ำด้วยการสร้างสถานส่งเสริมสุขภาพและบริการดูแลผู้สูงอายุทุกกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสังคม, กลุ่มภาวะพึ่งพิงบางส่วนและกลุ่มภาวะพึ่งพิงถาวร(ติดเตียง) แทนครอบครัวบุตรธิดาหลานเหลนที่ต้องมีภาระในการประกอบการทำงานหาเลี้ยงชีพและขาดแคลนสถานที่อุปกรณ์ตลอดจนเวลาในการดูแลผู้สูงอายุบุพการีของตนได้ดีพอ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขทั้งผู้สูงอายุที่ให้การดูแลและครอบครัวที่สถานประกอบการของบริษัทฯ คือ The Parents Nursing Home และที่บ้านของผู้สูงอายุที่บริษัทส่งผู้บริบาลไปดูแลให้ ในส่วนปลายน้ำจึงจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลผู้สูงอายุที่มีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด เพื่อให้การฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถนะร่างกายของผู้สูงอายุ ไม่ให้เกิดการเสื่อมสภาพมากขึ้น แต่สามารถดำรงไว้ หรือพัฒนาให้มีสุขภาพและสมรรถนะทางร่างกายที่ดีขึ้นเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในบั้นปลายของชีวิตกับครอบครัวต่อไป

... ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำนี้ ได้รวมกันเป็นโรงเรียนการบริบาล เดอะ พาเร้นท์ส, เดอะ พาเร้นท์ส เนิร์สซิ่ง โฮม และโรงพยาบาล เดอะ พาเร้นท์ส ภายใต้การบริหารของ บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด ....

 

   

seo สายเทา

The Parents Nursing Home: a qualitative society you can touch

Address

The Parents Nursing Home
ที่อยู่ : 88 ถ. ราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
88 Thanon Rat Phatthana, Rat Phatthana, Saphan Sung, Bangkok 10240
โทร. : 02-091-1956
วันทำการ :
สำนักงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00น.
ฝ่ายบริการลูกค้า : เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram